Устав

УСТАВ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
"СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА КЛЮЧАРИТЕ”
(Приет на учредително събрание, състояло се в гр. Троян на 21.05.2016 г., изменен с решение на ОС на членовете, проведено на 11.06.2022 г.)
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
СТАТУТ
Чл. 1. (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, устава и решението на учредителното събрание, дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество, членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Дружеството,

НАИМЕНОВАНИЕ
Чл. 2. Наименованието на сдружението е "СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА КЛЮЧАРИТЕ”. Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и ЕИК/БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 3. (Изм. с решение на ОС – 11.06.2022 г.) Седалището и адресът на сдружението са: гр. София, п.к. 1324, ул. 3011-та, Номер 7А, магaзин 2.

СРОК
Чл. 4. Сдружението се учредява за неограничен срок.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА
Чл. 5. Сдружението осъществява дейност в ЧАСТНА ПОЛЗА, изразяваща се в: Организиране обучение на членовете си за новостите в системите за сигурност, предоставяне техническа информация и друга специализирана помощ, организиране на събори, професионални срещи, сътрудничество с други организации в областта на ключарството в страната и чужбина, издаване на свидетелства, гарантиращи репутацията и професионализма на ключарите, членове на Сдружението.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл. 6. (1) Основни цели на сдружението са;
1. Да обедини ключарите в България и да повиши доверието на гражданите в тяхната дейност.
2. Да информира членовете за всички новости в областта на системите зa сигурност.
3. Да подпомага квалификацията и преквалификацията на членовете си.
4. Да подпомага и защитава икономическите интереси на членовете си като им осигурява договорни връзки и отношения със сходни организации.
5. Да подпомага и насърчава свободната инициатива на своите членове и да привлича нови членове в Сдружението
6. Да наложи Сдружението като партньор на всички Национални служби за сигурност, Национална полиция, СПБЗН, Комитета по стандартизация, държавни и частни съдебни изпълнители, юридически лица в областта на охраната и сигурността, гражданите и други.
7. Да участва при разработване на национални програми за развитието на системите за сигурност и охрана на жилища, офиси, хотели, автомобили, производствени предприятия и др.
(2) Средства за постигане на целите на сдружението са:
1. Създаване на информационен фонд на наши и чуждестранни издания, каталози, производствени образци, наръчници и други издания с практическа насоченост за ремонт на брави, секрети, авто-ключалки, аларми и други подобни в областта на системите за сигурност и разпространението им между членовете на Сдружението.
2. Организиране на курсове за повишаване квалификацията на ключарите.
3. Сътрудничество, обмяна на опит и информация със сходни организации в чужбина и организиране на евентуално членство в международни организации, имащи отношение към целите и задачите на Сдружението.
4. (Отм. с решение на ОС – 11-06-2022 г.) 5. Организиране на събори, професионални срещи и сътрудничество с други организации в областта на ключарството в страната и чужбина.
6. Чрез средствата за масова информация да се информира населението за териториалното разпределение на ключарските ателиета в страната и вида на услугите, които извършват.
7. Издаване и заверяване на свидетелства за членство в Сдружението, гарантиращи репутацията и професионализма на ключарите, членове на Сдружението.
8. Друга спомагателна дейност, непротиворечаща на законите на Република България и международното право, както и други дейности, свързани с осъществяване целите на Сдружението;
Чл. 7. (Доп. с решение на ОС – 11-06-2022 г.) Средствата за постигане на целите ще се набират от парични постъпления от членски внос, постъпления от входни такси на организирани прояви и други незабранени от закона дейности, след изрично взето решение за това от Общото събрание.

II. ЧЛЕНСТВО

ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл. 8. (1) Членуването в сдружението е доброволно.
(2) Член на сдружението може да бъде всяко физическо и юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и извършващо дейност пряко свързана с ключарството поне от 3 години преди кандидатстването за членство.
(3) За членството в Сдружението се издава членска карта с регистрационен номер и печат.
Чл. 9. Всеки член на сдружението има право:
да участвува в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
да бъде избиран в неговите органи на управление;
да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;
да бъде информиран за дейността на сдружението;
да се ползува от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.
Чл. 10. Всеки член на сдружението е длъжен:
1. да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
2. (Отм. с решение на ОС – 11-06-2022 г.)
Чл. 11. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството.

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО.
Чл. 12. (1) Членовете на сдружението се приемат от Общото събрание. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.
(2) (Изм. с решение на ОС – 11-06-2022 г.) Нови членове на Сдружението се приемат въз основа на:
- Мотивирана молба до Управителния съвет, в която изрично декларират, че са запознати с настоящия устав и приемат неговите условия.
- Свидетелство за съдимост за физическите лица.
- Копие от удостоверение за актуално състояние на ЮЛ и решение на управителния му орган за членство в Сдружението.
- Писмена препоръка на един член на Сдружението.
(3) Кандидатите за членство подават писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата в едномесечен срок и след одобрение внася кандидатурата в Общото събрание.
(4) В случай на отказ за приемане на член на Сдружението от Управителния съвет, отхвърленият кандидат може да отнесе въпроса до Общото събрание, което решава въпроса окончателно.
(5) Не могат да бъдат членове на Съюза лица, с влезли в сила присъди за умишлени престъпления.
(6) Членските права и задължения не се прехвърлят и не се наследяват.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
Чл. 13. (1) Членството се прекратява:
-с едностранно волеизявление до сдружението;
-със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
-с изключване;
-с прекратяването на юридическото лице - член на сдружението;
(2) (Изм. с решение на ОС – 11-06-2022 г.) Членството се прекратява чрез писмено изявление, отправено до Управителния съвет.
(3) (Изм. с решение на ОС – 11-06-2022 г.) Членове на Сдружението се изключват по препоръка на Управителния съвет, когато системно нарушават устава, не изпълняват решенията на органите на Сдружението, извършват действия, с които накърняват доброто име на Сдружението, системно не плащат членския си внос или бъдат осъдени с влезли в сила присъди за умишлени престъпления. Решението за изключване се взема от Общото събрание на сдружението.
(4) (Изм. с решение на ОС – 11-06-2022 г.) Изключеният член може да обжалва изключването си пред компетентния съд в едномесечен срок от узнаване на решението за изключване. (5) (Изм. с решение на ОС – 11-06-2022 г.) Решението за изключване влиза в сила след изтичане на срока за обжалване. (6) Прекратилите членството си и изключени членове връщат членската си карта на Председателя на Управителния съвет.

III. ИМУЩЕСТВО

Чл. 14. (Изм. с решение на ОС – 11-06-2022 г.) Имуществото на Сдружението се състои от членски вноски и имуществени вноски на членовете на Сдружението, в размерите, определени с решение на Общото събрание и от настоящия Устав.
Чл. 15. (1) По решение на общото събрание членовете на сдружението могат да правят членски вноски на членовете на Сдружението, целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на общото събрание. В решението си общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство 2/3 /две трети/ от членовете на сдружението.
(2) (Отм. с решение на ОС – 11-06-2022 г.)
(3) (Отм. с решение на ОС – 11-06-2022 г.)
(4) (Отм. с решение на ОС – 11-06-2022 г.)
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Чл. 16. (1) Сдружението извършва следната стопанска дейност, свързана с основния му предмет: Сдружението извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната му дейност, като приходите се използват за постигане на определените в Устава цели посредством упоменатите средства, без да се разпределя печалба.
Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.
Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ
Чл, 17. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с мнозинство 2/3 /две трети/ гласа от всички членове на сдружението.

IV. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл. 18. Органите на сдружението са Общото събрание и Управителният съвет.

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл. 19. В Общото събрание участвуват всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участвуват в Общото събрание лично или чрез представител.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Чл. 20. (1) Членовете - юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.
Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.
Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.
Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.
Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл. 21. Общото събрание:
изменя и допълва Устава на сдружението;
приема други вътрешни актове;
преобразува и прекратява сдружението;
приема и изключва членове;
избира и освобождава членовете на Управителния Съвет
избира и освобождава Председател на Управителния Съвет
назначава и освобождава регистрирани одитори;
одобрява годишния финансов отчет;
назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност;
разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;
взема решение за откриване и закриване на клонове;
взема решение за участие в други организации;
приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;
приема бюджета на сдружението;
приема отчета за дейността на Управителния съвет:
отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на сдружението;
освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл. 22. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо събрание. Първото общо събрание може да се проведе най-късно 6 /шест/ месеца след учредяване на сдружението.
(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет - извънредно Общо събрание.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква по искане на една трета от членовете на сдружението.
(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
(3) (Изм. с решение на ОС – 11-06-2022 г.) Свикването се извършва чрез покана, поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението и чрез изпращане на покана на всеки член на сдружението, като изпращането може да се извършва и по електронен път.
(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(5) Времето от публикуване на съобщението или връчването на поканите до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЕ
Чл. 24. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание, При поискване те се представят на всеки член безплатно.
Списък на присъстващите
Чл. 25. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание,
(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

КВОРУМ
Чл. 26. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.

ПРАВО НА ГЛАС
Чл. 27. Всички членове имат право на един глас.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Чл. 28. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:
предявяване на искове срещу него;
предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.
при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.

МНОЗИНСТВО
Чл. 29. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.
(2) За решенията по чл. 21, т. 1 и т. 3 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

РЕШЕНИЯ
Чл. 30. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

ПРОТОКОЛ
Чл. 31. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.
Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола,

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл. 32. (1) Общото събрание решава дали сдружението ще се управлява и представлява от Управителен съвет и може да променя приетата форма на управление когато това се налага.
(2) Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет. Представителната власт се осъществява от членовете на УС заедно и поотделно.
(3) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание с мандат за срок от 3/три/ години.
(4) Управителният съвет, е в състав от 3 (трима) члена, които са членове на сдружението.
(5) Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице - член на сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.
Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.
Чл. 33. Членовете на Управителния съвет или физическите лица, които представляват юридически лица, членове на Съвета, трябва:
да имат постоянно местоживеене в страната;
да притежават подходяща професионална квалификация и опит;
да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Чл. 34. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.
(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.
(3) Управителният съвет приема правила за работата си.
(4) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.
(5) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
(6) Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.
(7) (Изм. с решение на ОС – 11-06-2022 г.) Управителният съвет приема организационно-управленската структура и други вътрешни правила на сдружението, след одобрение от Общото събрание.
(8) (Отм. с решение на ОС – 11-06-2022 г.) (9) Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на сдружението.
(10) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението.
(11) Отм. с решение на ОС – 11-06-2022 г.) (12) Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
(13) Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО
Чл. 35. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в чл. 34, ал. 8 и 9 от устава, които се вземат с мнозинство от всички членове.
Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.
Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение единодушно за:
съществена промяна на дейността на сдружението;
съществени организационни промени;
дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова сътрудничество;
вземането на решение за предложение пред Общото събрание за създаване на клон.
Чл. 36. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Чл. 37. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението и дават гаранция за своето управление.
(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Чл. 38. (1) Председателят на "СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА КЛЮЧАРИТЕ” е член на Управителния съвет и се избира от Общото събрание за срок от 3 (три) години .
(2) Председателят може да бъде избиран за не повече от 2 (два) последователни мандата.
(3) Председателят:
1. организира дейноста на Сдружението съобразно закона, Устава, решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;
2. представлява Сдружението пред всички физически и юридически лица;
3. свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет и председателства Общото събрание;
4. ръководи текущата дейност на Сдружението;
5. отчита дейноста си пред Управителния съвет;
6. сключва и прекратява трудовите договори със служителите на Сдружението и въз основа решение на Управителния съвет;
7. изпълнява и други функции, възложени му от Управителния съвет.
V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ
Чл. 39. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на независими одитори в предвидените от закона случаи.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА
Чл. 40. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишният финансов отчет.

НАЗНАЧАВАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ОДИТОРИ
Чл. 41. (1) В случаите когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.
(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет,

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ
Чл. 42. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОТЧЕТНА ИНФОРМАЦИЯ
Чл.43. Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

ДИВИДЕНТИ
Чл. 44. Сдружението не разпределя печалба.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО
Чл. 45. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения, Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.
(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете - юридически лица.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 46. Дружеството се прекратява:
по решение на Общото събрание; с изтичане на срока за който е учредено, при обявяването му в несъстоятелност;
с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи;

VII. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 47. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.
Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.
Имуществото, останало след удоволетворяване на кредиторите се предоставя по решение на Съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на обществено -полезна дейност със същата или близка нестопанска цел.
Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото.

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 48. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 49. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително събрание на сдружение с нестопанска цел "СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА КЛЮЧАРИТЕ”, състояло се на 21.05.2016 г. в гр. Троян, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав и е изменен с решение на ОС на членовете, проведено на 11.06.2022 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРЕНИЕТО: ……………………… СТЕФАН ГИЦОВ
СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО: ………………………. АНТОН ГАНЧЕВ
ПРЕБРОИТЕЛ: .................................. ПЕТЪР КУЗМАНОВ